Γενικοί όροι πώλησης

Οποιαδήποτε παραγγελία προς την πωλήτρια εταιρία καθώς και οποιαδήποτε πώληση ενέχει την έννοια της πλήρους αποδοχής των παρόντων γενικών όρων. Ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους γενικούς όρους της πώλησης από την ιστοσελίδα της εταιρίας , www.papadimitriou.com.gr, όπου έχουν αναρτηθεί. Κατά τα λοιπά θέματα και εφόσον δεν ρυθμίζονται με τους παρόντες όρους ισχύουν οι διεθνείς εμπορικοί  όροι “Incoterms” του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

1) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Πριν την όποια παραγγελία προϊόντος ο αγοραστής υποχρεούται να ζητήσει από την Εταιρία τις προδιαγραφές του προϊόντος που πρόκειται να αγοράσει, να μελετήσει και να αποδεχθεί αυτές. Η όποια παραγγελία ενέχει την έννοια ότι ο αγοραστής έλαβε, πιο πριν, γνώση των προδιαγραφών του προϊόντος και ενέκρινε αυτές.
 • Παραγγελία που έγινε αποδεκτή από την πωλήτρια εταιρία δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών χωρίς την σύμφωνη γνώμη της πωλήτριας εταιρίας.
 • Τα προϊόντα παραδίδονται στο κατάστημα της εταιρίας. Εάν, μετά από επιθυμία του αγοραστή τα προϊόντα παραδοθούν σε τόπο διαφορετικό από το κατάστημα της εταιρίας, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής ή της τυχαίας χειροτέρευσης του προϊόντος, αφότου αυτό παραδοθεί προς αποστολή και αναλαμβάνει το σύνολο των εξόδων μεταφοράς, αποθήκευσης και ασφάλισης των προϊόντων.
 • Η παραλαβή των προϊόντων και του τιμολογίου από το κατάστημα της εταιρίας , καθώς και η εντολή του αγοραστή για μεταφορά των προϊόντων σε τόπο διαφορετικό  από το κατάστημα της πωλήτριας Εταιρίας, ενέχει ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση του αγοραστή ότι : α) Ήλεγξε την ποιότητα, ποσότητα και την τιμή του προϊόντος , βρήκε ότι αυτά είναι χωρίς ελαττώματα και σύμφωνα με τις συνομολογημένες ιδιότητες, τις προδιαγραφές που επιθυμεί  και κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζει πριν από κάθε χρήση τους. Η πωλήτρια εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για το που και πως θα χρησιμοποιηθούν τα πωλούμενα προϊόντα., β) Ήλεγξε και ενέκρινε τα συστήματα παραγωγής και συσκευασίας της πωλήτριας εταιρίας καθώς και τις διαδικασίες και προδιαγραφές αυτών, όπως εμφανίζονται στα σχετικά εγχειρίδια των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της  πωλήτριας  εταιρίας γ) Αναγνωρίζει και αποδέχεται την ύπαρξη τυχαίων μοναδικών και μεμονωμένων γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται και στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο αυτό, αναγνωρίζοντας ότι η πωλήτρια εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση.
 • Οποιαδήποτε αντίρρηση ή επιφύλαξη αναφορικά με τους όρους της παράδοσης , το βάρος ή την κατάσταση των προϊόντων κατά την εκφόρτωση, παρά το γεγονός ότι ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και την ευθύνη όταν αυτά ταξιδεύουν, υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο μόνο εγγράφως είτε επί του επιστρεφόμενου στην εταιρία αντιτύπου του δελτίου αποστολής, είτε επί του δελτίου της φορτωτικής της μεταφορικής εταιρίας, είτε επί οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που θα επιστραφεί στην Εταιρία και θα αποδεικνύει την παραλαβή του προϊόντος. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων επιφύλαξη ή καταγγελία ή άρνηση παραλαβής των προϊόντων δεν θα γίνεται αποδεκτή και ο αγοραστής θα υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο του τιμολογίου και κάθε άλλη δαπάνη στην οποία θα έχει υποβληθεί εν τω μεταξύ η πωλήτρια εταιρία.
 • Ο αγοραστής οφείλει να διατηρεί και αποθηκεύει τα παραληφθέντα προϊόντα σε ξηρό σκιερό και δροσερό περιβάλλον , προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή διατηρησιμότητα των προϊόντων

2) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

 • Οι τιμές της εταιρίας ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις της και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αντίθετης συμφωνίας.
 • Επιπλέον δαπάνες όπως προμήθειες τραπεζών ή φορέων διακίνησης χρημάτων , από εμβάσματα, μεταφορές χρημάτων ή λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την πληρωμή των τιμολογίων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή. Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός είκοσι πέντε  (25)  ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης από την εταιρία και αποδεικνύεται είτε με επίσημη απόδειξη εξόφλησης της πωλήτριας εταιρίας είτε με αποδεικτικό καταβολής σε έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της πωλήτριας εταιρίας : ALPHA: GR49 0140 7180 7180 0233 0000 506 ΕΘΝΙΚΗ :GR97 0110 8400 0000 8404 7043 041 ΠΕΙΡΑΙΩΣ:GR79 0172 2610 0052 6101 5236 929EUROBANK:GR 03 0260 3500 0004 5020 0464 552. Μετά την πάροδο των είκοσι πέντε ημερών υπολογίζονται οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.
 • Σε περίπτωση μεταγενέστερων της ημερομηνίας της παραγγελίας και πριν την τιμολόγηση των προϊόντων, μεταβολών στις τιμές των πρώτων υλών ή των προϊόντων η πωλήτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μετακυλήσει στον αγοραστή την παραπάνω μεταβολή της τιμής.
 • Η παραλαβή αξιογράφων γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση πληρωμής της οφειλής και όχι προς εξόφληση χρέους. Η εξόφληση οφειλής με επιταγή λογίζεται μόνο μετά την είσπραξη της επιταγής.
 • Μέχρι την ολική εξόφληση του τιμήματος η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων παρακρατείται από την πωλήτρια Εταιρία.

3) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήσεις άλλες από εκείνες για τις οποίες προορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για συνέπειες διαφορετικής από την συνήθη ή λανθασμένης χρήσης. Ο αγοραστής οφείλει να προχωρήσει στις δικές του έρευνες και ελέγχους σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό που τα προορίζει ανεξάρτητα από τις συστάσεις και τις πληροφορίες της πωλήτριας Εταιρίας και φέρει τον κίνδυνο που θα προκύψει από την χρήση των προϊόντων.  Η ευθύνη της εταιρίας για ελαττωματικά προϊόντα περιορίζεται πάντοτε στην τιμολογηθείσα αξία των προϊόντων ή στην υποχρέωση αντικατάστασής τους.

4) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η παραγγελία και η πώληση που θα συναφθεί διέπονται αποκλειστικά και μόνο από το Ελληνικό Δίκαιο, έστω και αν αφορούν σύμβαση με στοιχεία αλλοδαπότητας που κατά τους διεθνείς κανόνες υπάγονται σε αλλοδαπό δίκαιο. Αρμόδια κατά δωσιδικία,  καθ’ ύλη και κατά τόπο ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

5) ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Σας γνωρίζουμε ότι Εταιρία μας θα αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεις, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, Τηλ. 210-36-76-700, μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή σε περίπτωση που συνδέεστε με την επιχείρησή μας με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο αυτή ισχύει, κατ’ επιλογή της επιχείρησης. Ο αγοραστής έλαβε γνώση της αναλυτικής ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ αναφορικά με τα δεδομένα, τις πηγές, τα δικαιώματά του κλπ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση http://tsek.teiresias.gr και στο site της Εταιρίας μας.
 • Η Εταιρία μας , σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως το Ν. 4624/2019. Η εταιρία μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679) και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη (Βιομηχανική περιοχή Σίνδου, Τ.Κ. 57022), Τηλ.: 2310 797388, E-mail: info@papadimitriou.com.gr
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας είναι όσα είναι απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του τιμολογίου και ενδεχομένως, να διαβιβαστούν στις φορολογικές αρχές. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ του Κανονισμού 2016/679). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για μία πενταετία, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους. Η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την έκδοση του τιμολογίου και αν δεν τα παρέχει ο αγοραστής , αυτό δεν θα είναι δυνατό. Έλαβε γνώση ο αγοραστής του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής ή του περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και για το δικαίωμα στη φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση της εταιρίας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@papadimitriou.com.gr
 • Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολή; Καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.